Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

Заснований у лютому 1905 митрополитом Андреєм Шептицьким під назвою “Церковний музей” на основі власної колекції з метою доведення самобутності, піднесення і розвитку української культури.

Read More
Віртуальна виставка присвячена пам’яті славної львівської родини - Іларіона, Анісії, Віри та Марії Свєнціцьких

Національний музей у Львові

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

До англійського тексту К русскому тексту

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

Заснований у лютому 1905 митрополитом Андреєм Шептицьким під назвою “Церковний музей” на основі власної колекції з метою доведення самобутності, піднесення і розвитку української культури. Для розміщення експозиції куплено велику віллу на вул. Драгоманова (тоді Мохнацького), 42 у Львові. У грудні 1909 перейменований на “Національний музей імені Митрополита Андрея графа на Шептичах Шептицького”, в липні 1911 – на “Національний музей. Ювілейна наукова фундація галицького Митрополита Андрея Шептицького”. 13 грудня 1913 відкрито експозицію. Основу фондів складали матеріали фундатора, який подарував загалом близько 10 тис. предметів і утримував музей переважно за власний кошт. У 1930 зібрання нараховувало понад 80 тис. предметів.

У музеї працювали в різний час відомі діячі науки і культури: І. Свєнціцький (директор 1905 – 1952), М. Бойчук, М. Драган, Б. Кравців, Я. Музика, Я. Пастернак, Є. Пеленський, В. Пещанський, В. Свєнціцька, В. Січинський, М. Сосенко, П. Холодний, М. Чубатий, В. Щербаківський, які зробили значний внесок у вивчення творів українського мистецтва, розробку критеріїв його поцінування, методики реставрації іконопису, розвитку музейної справи в Галичині. Серед членів Кураторії, яка відала справами музею, були відомі наукові, культурні, церковні діячі: А. Білецький (перший голова), О. Колесса, І. Левинський, А. Петрушевич, Є. Олесницький, С. Рудницький, Т. Соловій, К. Студинський, С. Томашівський, П. Холодний.

Після закінчення другої світової війни у 1945 поповнився збірками закритих радянською владою музеїв. Перейменований на Державний музей українського мистецтва, згодом – на Львівський музей українського мистецтва. В 1950 – 1953 із музею було вилучено до спецфонду понад 4 тис. книжок, до архіву МДБ – 138 томів і тек рукописів, нереалізований наклад видань 1913 – 1939, вивезено і спалено 2,5 тис. творів мистецтва. З 1991 відновлено назву “Національний музей у Львові. Науково-мистецька фундація митрополита Андрея Шептицького”. З 2005 сучасна назва.

У музеї зберігається одне з найбільших в Україні зібрань образотворчого мистецтва, яке включає майже 117 тис. предметів основного і близько 50 тис. предметів науково-допоміжного фонду. Серед них – найбільша в Україні збірка українських ікон 14 – 18 ст. (понад 4 тис. творів); унікальна колекція наскрізної дерев’яної різьби; колекція рукописів 11 – 16 ст.; рідкісна колекція народної сакральної скульптури; збірка гравюри 17 – 18 ст.; малярства і скульптури 18 – 19 ст. У складі музею на правах відділів: художньо-меморіальні музеї О. Кульчицької, Л. Левицького, О. Новаківського, І. Труша у Львові, музей “Сокальщина” у Червонограді.

Літ.: Енциклопедія українознавства. Т.4. Перевидання в Україні. Львів, 1994. -С.1419.; Сидор О. Національний музей у Львові в історії музейництва Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Літопис Національного музею у Львові. Львів, 2004. № 3(8). -С.5-33.; Кожан І. Перспективи розвитку Національного музею у Львові ім.. Андрея Шептицького. – Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Львів,2007, № 5(10). -С.4-5. Збірник науково-методичних матеріалів “Українська музейна енциклопедія”. К.: Мін культуризму України, 2006. – С.126 – 127.

Переклад – Пампишка

Lviv National Andrey Sheptytsky Museum

До українського тексту К русскому тексту

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

Museum was founded in February 1905 by the Metropolitan Andrey Sheptytsky under the name Lviv Ecclesiastical Museum(Lviv Church Museum) on the basis of his own collection with the aim to proof the identity, growth and development of Ukrainian culture. The big villa on the. Drahomanov street (former Mohnatskoho), 42 in Lviv was bought to house the exibition. In December 1909, the museum was renamed as the National Museum of Andrey Sheptytsky, Count of Sheptychi, in July 1911 – as the National Museum of Jubilee Science Foundation of Galician Metropolitan Andrey Sheptytsky. The exibition was opened in December 13, 1913. The basis of funds were formed by donation of the founder which consisted of about 10 thousand exibits. Money for running the museum were provided by Sheptytsky as well. In 1930 the collection consisted of over 80 thousand exibits.

Such bright scientists and cultural researchers as Illarion Sventsitsky (Director during1905 – 1952), Mykhailo Boychuk, Mykhailo Dragan, Bohdan Kravtsiv, Jaroslava Muzyka, Jaroslav Pasternak, Yevhen Pelenskyi, Volodymyr Peschansky, Vira Sventsitska, Volodymyr Sichynskyi, Modest Sosenko, Petro Kholodny, Mykola Chubaty, Vadym Scherbakivskyi were involved during different periods into work in the museum. They made significant contributions to the study of works of Ukrainian Art, developing system of criteria to evaluate different objects of art as well as methods of icon painting restoration and Museum Studies development in Galicia. Such famous scientists, cultural and Church leaders as Andriy Biletskyi (first chairman), Oleksandr Kolessa, Ivan Levynsky, Antin Petrushevych, Yevhen Olesnytskyi, Stepan Rudnytsky, Tadey Soloviy, Kyrylo Studyns’kyi, Stepan Tomashivskyi, Petro Kholodny and Josyf Slipyj were among the members of the Curatoria, governing body of the museum.

After World War II in 1945 the museum collection was enlarged due to closing of several other museums by Soviet authorities. The museum was renamed into the State Museum of Ukrainian Art, later on – into Lviv Museum of Ukrainian Art. In 1950 – 1953 over 4 thousand books from the museum were seized into a special fund; 138 volumes and folders of manuscripts, unsold publications of the museum researches of 1913 – 1939 were moved to MDB (KGB) archive; 2,5 thousand works of art were transported out of the museum and burned. Since 1991 the name “National Museum in Lviv. Science and Art Foundation of Metropolitan Andrey Sheptytsky” was restored. It’s current name is actual since 2005.

The museum has one of the largest in Ukraine collections of fine art, which includes almost 117 thousand items of primary fund and about 50 thousand items of research-supporting fund. Among them is the largest collection of Ukrainian icons dating back to 14 – 18 centuries (over 4 thousand pieces); unique collection of penetrating wooden carving, a collection of manuscripts dating back to 11 – 16 centuries., a rare collection of folk sacral sculptures, collection of engravings dating back to 17 – 18 centuries., paintings and sculptures of 18 – 19 centuries. Five more museums – “Art and Memorial Museum of Olena Kulchitska”, “Leopold Levitsky Museum”, “Olexa Novakivskyi Museum”, “Ivan Trush Museum” in Lviv and “Sokal region Museum” in Chervonohrad are functioning as departments of the main museum.

Літ.: Енциклопедія українознавства. Т.4. Перевидання в Україні. Львів, 1994. -С.1419.; Сидор О. Національний музей у Львові в історії музейництва Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Літопис Національного музею у Львові. Львів, 2004. № 3(8). -С.5-33.; Кожан І. Перспективи розвитку Національного музею у Львові ім.. Андрея Шептицького. – Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Львів,2007, № 5(10). -С.4-5. Збірник науково-методичних матеріалів “Українська музейна енциклопедія”. К.: Мін культуризму України, 2006. – С.126 – 127.

Национальный музей во Львове имени Андрея Шептицкого

До українського тексту К английскому тексту

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького

Основан в феврале 1905 митрополитом Андреем Шептицким под названием “Церковный музей” на основе собственной коллекции с целью доказательства самобытности, подъема и развития украинской культуры. Для размещения экспозиции была приобретена большая виллу на ул. Драгоманова (быв. Мохнацкого), 42 во Львове. В декабре 1909 переименован в “Национальный музей имени Митрополита Андрея графа на Шептичах Шептицкого”, в июле 1911 – на “Национальный музей. Юбилейная научная фундация галицкого митрополита Андрея Шептицкого “. 13 декабря 1913 открыта экспозиция. Основу фондов составляли материалы основателя, который подарил всего около 10 тыс. предметов и содержал музей преимущественно за собственные средства. В 1930 году собрание насчитывало более 80 тыс. предметов.

В музее работали в разное время известные деятели науки и культуры: И. Свенцицкий (директор 1905 – 1952), М. Бойчук, М. Драган, Б. Кравцов, Я. Музыка, Я. Пастернак, Е. Пеленский, В. Пещанский, В. Свенцицкая, В. Сичинский, М. Сосенко, П. Холодный, М. Чубатый, В. Щербакивский, внесшие значительный вклад в изучение произведений украинского искусства, разработку критериев его оценки, методики реставрации иконописи, развития музейного дела в Галичине. Среди членов Куратории, которая ведала делами музея, были известные научные, культурные, церковные деятели: А. Белецкий (первый председатель), А. Колесса, И. Левинский, А. Петрушевич, Е. Олесницкий, С. Рудницкий, Т. Соловей, К. Студинский, С. Томашивский, П. Холодный.

После окончания второй мировой войны в 1945 пополнился коллекциями закрытых советской властью музеев. Переименован в Государственный музей украинского искусства, впоследствии – Львовский музей украинского искусства. В 1950 – 1953 из музея были изъяты в спецфонд более 4 тыс. книг, в архив МГБ – 138 томов и папок рукописей, нереализованный тираж изданий 1913 – 1939, вывезено и сожжено 2,5 тыс. произведений искусства. С 1991 восстановлено название “Национальный музей во Львове. Научно-художественный фонд митрополита Андрея Шептицкого “. С 2005 современное название.

В музее хранится одно из крупнейших в Украине собраний изобразительного искусства, которое включает почти 117 тыс. предметов основного и около 50 тыс. предметов научно-вспомогательного фонда. Среди них – крупнейшее на Украине собрание украинских икон 14 – 18 вв. (Более 4 тыс. произведений); уникальная коллекция сквозной деревянной резьбы; коллекция рукописей 11 – 16 века; редкая коллекция народной сакральной скульптуры, собрание гравюр 17 – 18 века; живописи и скульптуры 18 – 19 вв. В составе музея на правах отделов: художественно-мемориальные музеи Е. Кульчицкой, Л. Левицкого, О. Новаковского, И. Труша во Львове, музей “Сокальщина” в Червонограде.

Літ.: Енциклопедія українознавства. Т.4. Перевидання в Україні. Львів, 1994. -С.1419.; Сидор О. Національний музей у Львові в історії музейництва Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Літопис Національного музею у Львові. Львів, 2004. № 3(8). -С.5-33.; Кожан І. Перспективи розвитку Національного музею у Львові ім.. Андрея Шептицького. – Літопис Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Львів,2007, № 5(10). -С.4-5. Збірник науково-методичних матеріалів “Українська музейна енциклопедія”. К.: Мін культуризму України, 2006. – С.126 – 127.